Vacancy: Production (internship)

Join our team from February to June 2022

30 | 11 | 21

Position: Production Internship | Location: Amsterdam | Size: Average of 3 days per week | Closing date to apply: 14 January 2022 | Internship period: February – June 2022

[English follows Dutch]

Op basis van de huidige COVID-19 situatie blijft het onduidelijk hoe de pandemie zich zal ontwikkelen. Op dit moment zijn de vooruitzichten iets positiever. Daarom zetten we voorzichtig een reeks mooie culturele projecten op de agenda. Zo werken we tijdens je stageperiode toe naar een compacte festivaleditie in mei 2022. Zolang de maatregelen het toelaten, werken we in Amsterdam Noord. FIBER is daarom op zoek naar een enthousiaste productiestagiair.

 

Taken

 • Je assisteert bij de voorbereiding en uitvoering van het FIBER Festival 2022 en Reassemble Lab met (pre)productietaken. Mogelijke taken zijn het beheren van workflows, communicatie met locaties en artiesten/bezoekers afhandeling, het maken en versturen van reisplannen en het ondersteunen bij de communicatie met deelnemers.
 • Assisteren bij de productie/technische inrichting van het festival.
 • Werken aan zowel de fysieke als online productie van het festival. Sommige onderdelen van het festival worden in een hybride vorm georganiseerd.
 • Het controleren en verwerken van technische riders.
 • Assisteren bij contractafhandeling van artiesten.
 • Het ondersteunen en coördineren van reis en verblijf (indien COVID-19 dit toelaat)
 • Je assisteert bij uitvoerende productie, zowel off- als online.. Mogelijke taken zijn: hands-on productietaken voor workshops; opbouw van het festival; boodschappen doen; of als stagehand. 
 • Je assisteert het festival bij de post-productie. Mogelijke taken zijn: afbouw van het festival en transport.

We zijn op zoek naar iemand die

 • Interesse heeft in het beheren en organiseren van informatie, planningen en nauwkeurig werkt.
 • Enige productie- of technische ervaring heeft. Dit kan ook opgedaan zijn binnen een school- of universitaire context, tijdens het organiseren van een evenement, publicatie of iets dergelijks.
 • Heeft interesse in de organisatie van (culturele) evenementen, mogelijkheid op het gebied van nieuwe media, digitale cultuur, digitale kunst en audiovisuele voorstellingen.
 • Is bereid om elke evenement gerelateerde taak op zich te nemen, van plannen en organiseren tot boodschappen doen.
 • Kennis heeft van Microsoft Office en/of Google Docs, met name Excel/Google Sheets.
 • Enige kennis heeft van, of belangstelling heeft om te leren over, audio- en visuele technologie.
 • Engelse taal beheerst (gesproken en geschreven).

Wat bieden wij:

 • Wij bieden je een werkervaring in een jonge culturele organisatie met een nationaal en internationaal netwerk.
 • De kans om actief mee te werken aan de productie van een festival en andere kleinere evenementen op het snijvlak van kunst, muziek, ecologie en technologie. Je bent vrij om ideeën aan te dragen en interne, externe processen en evenementen naar een hoger niveau te tillen.
 • Wij bieden een stagevergoeding van € 180,- per maand op basis van 3 dagen per week + reiskostenvergoeding tot een bepaald bedrag.
 • De stage eindigt op 30 juni (2022).

 

Interesse?
Stuur je motivatie en CV onder vermelding van ‘Stage Productie FIBER Festival’ naar internship[at]fiber-space[.]nl Als je aan interessante/relevante (studie)projecten hebt gewerkt, stuur deze dan mee in je mail! We horen graag van je.

Diversiteit en inclusie
FIBER wil de meest diverse groep jonge mensen een kans geven om professionele stappen te zetten binnen de culturele en creatieve industrieën. Daarom zoeken en verwelkomen wij actief kandidaten met een etnische of cultureel diverse achtergrond, geslacht of mensen met een onconventioneel carrièrepad. Als de hierboven gevraagde ervaring of kennis niet helemaal past maar deze functie je zeer aanspreekt, neem dan alsnog contact met ons op om te overleggen. We kijken altijd graag of er toch een match is. Wij werken aan een diverse samenstelling van team en werkzaamheden. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan iemand die het aantal perspectieven binnen onze organisatie vergroot.

 

_________________________

 

Based on the current COVID-19 situation it remains unclear how the pandemic will develop. At the moment the outlook is a bit more positive. This is why we are cautiously putting a series of great cultural projects on the agenda. For example, during your internship period we will work towards a compact festival edition in May 2022. As long as measures allow, we work in Amsterdam Noord. FIBER is therefore looking for an enthusiastic production intern. 

Tasks

 • You will be assisting with the preparation and execution of the FIBER Festival 2022 and Reassemble Lab with (pre)production tasks. Possible tasks are management of workflows, communication with locations and artist/guest handling, creating and sending out itinerary sheets and supporting us with the communication with the participants.
 • Assisting with the production/technical design of the festival environment
 • Working on both the physical and online production of the festival. Some parts of the festival are organized in a hybrid form.
 • Checking and processing technical riders
 • Assisting with artists contract handling
 • Supporting and coordinating travel and accommodation (if COVID-19 allows this)
 • You will be assisting the production execution. Possible tasks are: hands-on workshop production; hands-on setting-up festival; running errands; stage handling. Both off- and online.
 • You will be assisting the festival in the post-production. Possible tasks are: dismantling of the festival and transportation.

We are looking for someone who

 • Is interested in managing and organizing information, schedules and works with precision. 
 • Has some production or technical experience. This can also be gained within a school or university context, while organizing an event, publication or something similar.
 • Has an interest in the organization of (cultural) events, possibility in the fields of new media, digital culture, digital arts and audiovisual performances.
 • Is willing to take on any event related task from planning and organizing to running errands.
 • Has knowledge of Microsoft Office and/or Google Docs, especially Excel/Google Sheets
 • Has some knowledge about, or interest in learning about, audio and visual-display technology
 • Is proficient in English (spoken and written)

What we offer:

 • We offer you a work experience in a young cultural organization with a national and international network. 
 • The opportunity to actively participate in the production of a festival and other smaller events at the intersection of art, music, ecology and technology. You are free to contribute ideas and take internal, external processes and events to the next level. 
 • We offer an internship fee of € 180,- per month based on 3 days a week + travel expenses reimbursed up till a certain amount. 
 • The internship ends on June 30th (2022).

 

Interested?
Please send your motivation and CV stating ‘Internship Production FIBER Festival’ to internship[at]fiber-space[.]nl If you have worked on interesting/relevant (study) projects, please include them in your mail! We are looking forward to hearing from you.

Diversity & Inclusion
FIBER wants to give the most diverse group of young people a chance to make professional steps within the cultural and creative industries. Therefore, we actively seek and welcome applicants with ethnic or culturally diverse backgrounds, genders or people with unconventional career paths. If this position appeals to you, but the experience or knowledge requested above does not quite fit, please contact us to discuss. We would like to see if there is a match after all. We work on a diverse composition of team and activities. In case of equal suitability, we will give preference to someone who increases the number of perspectives within our organisation.